Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 1036301 View view 18.212.222.217 rss feed
 
 
  หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมดวันเด็กแห่งชาติ 2562
: 04/01/2019
: 11:15 น.
เทศบาลเมืองดอกคำใต้รายงานติดตามเเละประเมินผลแผนท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 ประจำปีงบประมาณ 2561
: 14/12/2018
: 10:14 น.
เทศบาลเมืองดอกคำใต้RUN IN LOVE ครั้งที่ 1
: 18/10/2018
: 14:31 น.
เทศบาลเมืองดอกคำใต้ประกาศ สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา สาขาดอกคำใต้ เรื่อง เงินมัดจำรังวัดค้างเกิน 5 ปี
: 05/10/2018
: 16:27 น.
เทศบาลเมืองดอกคำใต้13 ตุลาคม วันตำรวจเเห่งชาติ
: 02/10/2018
: 09:01 น.
เทศบาลเมืองดอกคำใต้ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
: 14/09/2018
: 11:10 น.
เทศบาลเมืองดอกคำใต้เทศบาลเมืองดอกคำใต้ โดยกองสวัสดิการสังคม ได้ลงพื้นที่แจกเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ประจำเดือน กันยายน 2561
: 07/09/2018
: 09:04 น.
เทศบาลเมืองดอกคำใต้เทศบาลเมืองดอกคำใต้ ได้จัดงานวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองดอกคำใต้ โ
: 14/08/2018
: 09:23 น.
เทศบาลเมืองดอกคำใต้โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ได้เข้ารับการตรวจประเมินโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS) ปีการศึกษา 2560 จังหวัดพะเยา
: 06/08/2018
: 15:38 น.
เทศบาลเมืองดอกคำใต้เทศบาลเมืองดอกคำใต้ ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระ
: 31/07/2018
: 10:16 น.
เทศบาลเมืองดอกคำใต้19 กรกฏาคม 2561 เทศบาลเมืองดอกคำใต้ โดยศูนย์ไอซีทีชุมชนเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 เพื่อนำความรู้ไปใช้ในการเรียนต่อไป
: 19/07/2018
: 15:25 น.
เทศบาลเมืองดอกคำใต้เทศบาลเมืองดอกคำใต้ โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ลงพื้นที่ออกพัฒนาลำน้ำร่องช้าง เพื่อกำจัดเศษวัชพืชและกิ่งไม้ต่างๆ เพื่อความสะอาดของลำน้ำและการถ่ายเทน้ำที่สะดวกยิ่งขึ้น
: 17/07/2018
: 14:19 น.
เทศบาลเมืองดอกคำใต้13 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองดอกคำใต้ (ชุมชนบ้านหัวฝาย) ได้นำเด็กนักเรียนทัศนศึกษา ณ ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนเทศบาลเมืองดอกคำใต้ เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้ให้แก่เด็กๆ
: 13/07/2018
: 15:14 น.
เทศบาลเมืองดอกคำใต้เทศบาลเมืองดอกคำใต้ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับโรงพยาบาลดอกคำใต้ ลงพื้นที่ประเมินร้านอาหารในเขตเทศบาลเมืองดอกคำใต้
: 10/07/2018
: 14:07 น.
เทศบาลเมืองดอกคำใต้5 กรกฎาคม 2561 เทศบาลเมืองดอกคำใต้ โดยกองคลัง ได้ติดต่อสำนักงานที่ดิน ดอกคำใต้ เพื่อขอข้อมูลแผนที่. และได้ออกสำรวจผู้ที่ถือครองและการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสำรวจร้านค้าที่เปิดใหม่
: 06/07/2018
: 15:01 น.
เทศบาลเมืองดอกคำใต้27 มิถุนายน 2561 เทศบาลเมืองดอกคำใต้ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการอาหารสะอาด ตลาดสดน่าซื้อ ปี 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองดอกคำใต้ โดยนายจีรเดช ศรีวิราช นายกเทศมนตรีเมืองด
: 28/06/2018
: 13:59 น.
เทศบาลเมืองดอกคำใต้21 มิถุนายน 2561 ศาลจังหวัดพะเยา ร่วมกับ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา ได้จัดโครงการเผยแพร่ความรู้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแก่ผู้นำชุมชนและประชาชน ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ชั้น 3
: 21/06/2018
: 16:27 น.
เทศบาลเมืองดอกคำใต้รักษ์สิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองดอกคำใต้ให้น่าอยู่ด้วยการติดตั้งถังดักไขมัน
: 20/06/2018
: 15:24 น.
เทศบาลเมืองดอกคำใต้กิจกรรมการใช้น้ำอย่างประหยัด
: 20/06/2018
: 11:36 น.
เทศบาลเมืองดอกคำใต้โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองดอกคำใต้ (ชุมชนบ้านหัวฝาย) ดำเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงวันที่ 3 กิจกรรมที่ 1 มหัศจรรย์ทานตะวันงอก ให้นักเรียนเพาะยอดอ่อนทานตะวัน กิจกรรมที่ 2 ถั่วงอกปลอดสาร ปลอดภัย ให้นักเรีย
: 29/06/2018
: 10:40 น.
เทศบาลเมืองดอกคำใต้17 พฤษภาคม 2561 เทศบาลเมืองดอกคำใต้ โดยกองวิชาการและแผนงาน ได้จัดการประชุมเพื่อพิจารณา(ร่าง)แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองดอกคำใต
: 18/05/2018
: 09:23 น.
เทศบาลเมืองดอกคำใต้วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 เทศบาลเมืองดอกคำใต้ โดยกองการศึกษา จัดกิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตรแก่เด็กนักเรียนจบการศึกษา (บัณฑิตน้อย) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอารมณ์ ประจำปีการศึกษา 2560
: 15/05/2018
: 13:43 น.
เทศบาลเมืองดอกคำใต้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านสันป่าหมากเหนือ ได้นำผักปลอดสารพิษมาจำหน่ายให้แก่พนักงานเทศบาลเมืองดอกคำใต้ เนื่องจากทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านสันป่าหมากเหนือได้จัดโครงการมหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ปี 4 (ศ
: 30/04/2018
: 09:15 น.
เทศบาลเมืองดอกคำใต้.
: 28/03/2018
: 08:49 น.
เทศบาลเมืองดอกคำใต้ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเสียงดี เพื่อเป็นตัวเเทนของจังหวัดพะเยา เข้าร่วมรายการ กิ๊กดู๋
: 28/02/2018
: 16:26 น.
เทศบาลเมืองดอกคำใต้ประกาศ คุณสมบัติและหลักเกณฑ์บุคคลที่มีผลงานดีเด่น คนดีศรีดอกคำใต้ ประจำปี 2561
: 31/01/2018
: 11:01 น.
เทศบาลเมืองดอกคำใต้ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็ก 13 ม.ค. 2561 โดยเทศบาลเมืองดอกคำใต้
: 15/01/2018
: 16:24 น.
เทศบาลเมืองดอกคำใต้รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน
: 15/01/2018
: 16:21 น.
เทศบาลเมืองดอกคำใต้รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน
: 15/01/2018
: 16:21 น.
เทศบาลเมืองดอกคำใต้
 
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
เทศบาลเมืองดอกคำใต้
เลขที่ 1 หมู่ 8 ชุมชนบ้านสันป่าหมากเหนือ ตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา  เบอร์โทรติดต่อ  054-491490
ติดต่อผู้ดูแล 4560501@dia.go.th/login
Facebook    rss feed

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย NKINFOWEB V3 demo