เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

Download

pdf
ประกาศให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2564.pdf
ประกาศ ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
pdf
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมฯ.pdf
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.2-0001 สายสันกลาง-ศรีชุม ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
jpg
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกการสรรหาฯ.jpg
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
pdf
รับสมัครคัดเลือกการสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมา.pdf
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกการสรรหาเเละการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
pdf
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัด.pdf
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกเเละสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1
pdf
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดฯ.pdf
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3
pdf
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล.pdf
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
pdf
ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที.pdf
ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 ของเทศบาลเมืองดอกคำใต้
pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมเเซมถนนลาดยางเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.๒-000๕ สายบุญเกิด-บุญเรือง
pdf
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุง.pdf
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมเเซมถนนลาดยางเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ. ๒-000๕ สายบุญเกิด - บุญเรือง ตำบลบุญเกิด อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
pdf
ร่างประกาศ ประกวดราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมฯ.pdf
ร่างประกาศ ประกวดราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัทล์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.2-0005 สายบุญเกิด-บุญเรือง ต.บุญเกิด อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
pdf
ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข.pdf
ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 ของเทศบาลเมืองดอกคำใต้
pdf
ประกาศใช้แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติฯ.pdf
ประกาศใช้แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
pdf
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน มีนาคม 2563
pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมเเซมเมรุสุสานดอกคำใต้ หมู่ 2 ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
pdf
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ในพื้นที่ฯ.pdf
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ในพื้นที่จังหวัดพะเยา
pdf
ประกาศจะดำเนินการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมเมรุสุสาน.pdf
ประกาศจะดำเนินการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมเมรุสุสานดอกคำใต้ หมู่ 2 ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
pdf
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมเมรุสุสานดอกคำใต้ หมู่ 2 ต.pdf
ประกาศจะดำเนินการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมเมรุสุสานดอกคำใต้ หมู่ 2 ต ดอกคำใต้ อ ดอกคำใต้ จ.พะเยา
pdf
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 เดิอน ตุลาคม-ธันวาคม 2562
^