เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

Personnel

ผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายณรงค์ชัย โอต๊ะเเปง

  ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองดอกคำใต้

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองดอกคำใต้

 • thumbnail

  .

  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองดอกคำใต้ เขต1

 • thumbnail

  .

  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองดอกคำใต้ เขต1

 • thumbnail

  .

  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองดอกคำใต้ เขต1

 • thumbnail

  .

  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองดอกคำใต้ เขต1

 • thumbnail

  .

  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองดอกคำใต้ เขต1

 • thumbnail

  .

  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองดอกคำใต้ เขต2

 • thumbnail

  .

  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองดอกคำใต้ เขต2

 • thumbnail

  .

  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองดอกคำใต้ เขต2

 • thumbnail

  .

  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองดอกคำใต้ เขต2

 • thumbnail

  .

  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองดอกคำใต้ เขต2

 • thumbnail

  .

  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองดอกคำใต้ เขต 2

 • thumbnail

  .

  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองดอกคำใต้ เขต3

 • thumbnail

  .

  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองดอกคำใต้ เขต3

 • thumbnail

  .

  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองดอกคำใต้ เขต3

 • thumbnail

  .

  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองดอกคำใต้ เขต3

 • thumbnail

  .

  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองดอกคำใต้ เขต3

 • thumbnail

  .

  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองดอกคำใต้ เขต3

สำนักปลัด

 • thumbnail

  นายณรงค์ชัย โอต๊ะแปง

  ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองดอกคำใต้

 • thumbnail

  .

  รองปลัดเทศบาลเมืองดอกคำใต้

 • thumbnail

  นางอรทัย สายทน

  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 • thumbnail

  นางปิยะมาศ ใจญาณ

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 • thumbnail

  น.ส.ดวงนภา ไชยวงค์

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • thumbnail

  นายประเสริฐ เผ่าปินตา

  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

กองวิชาการและแผนงาน

 • thumbnail

  ว่าที่ ร.ต.เจริญ นามวงค์

  ผู้อำนวยการกองวิชาการเเละแผนงาน

 • thumbnail

  นายมนัส ฉันทะ

  นิติกรชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางอัมภาวัน ผัดวงศ์

  หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยเเพร่วิชาการ

 • thumbnail

  นายไทยคชา อินต๊ะนิล

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

กองคลัง

 • thumbnail

  นางปวีณา วงค์มูล

  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาการเเทน ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

 • thumbnail

  ......

  หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

 • thumbnail

  นายสุรินทร์ เพียรทำ

  นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

กองการศึกษา

 • thumbnail

  นางสาวมาลัยพร วงค์ไชยา

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 • thumbnail

  ..

  หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

 • thumbnail

  ..

  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นางลัดดา หวานเสียง

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นางเรณู ต๊ะวงค์

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นางสาวเสาวลักษณ์ ใบอุบล

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นางมันจนา เรือแก้ว

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นางสาวจินตนา อิ่นแก้ว

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  ..

  .....

 • thumbnail

  นางสาวมาลินี วิชัยโน

  ครูวิทยฐานะชำนาญการ

กองสวัสดิการสังคม

 • thumbnail

  นางสาวปภาวินี คำโพนงาม

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 • thumbnail

  นายไพรสันต์ โภชนา

  หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

 • thumbnail

  ....

  หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์

 • thumbnail

  นายนครินทร์ กลิ่นซ้อน

  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 • thumbnail

  นางอัจฉรา อินต๊ะวิชา

  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม

 • thumbnail

  นางศรัญญา ศรีวิราช

  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม

 • thumbnail

  นางภรภัทร ไชยสมบัติ

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • thumbnail

  นายปิระพล งานดี

  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

กองช่าง

 • thumbnail

  นายสุวรรณ์ ทิพย์วงศา

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • thumbnail

  นายเสกสรรค์ กิตติวัชรพงศ์

  หัวหน้าฝ่ายการโยธา รักษาการแทน ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

 • thumbnail

  .

  วิศวกรโยธาชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวกรรณิการ์ โกเมฆ

  นายช่างโยธาชำนาญงาน

 • thumbnail

  นายชุมพร บุตรดี

  นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • thumbnail

  พ.จ.ต.ณัฐวุฒิ จำรัส

  นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฎิบัติงาน

 • thumbnail

  .....

สถานธนานุบาล เทศบาลเมืองดอกคำใต้

 • thumbnail

  .

  ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองดอกคำใต้

 • thumbnail

  ...

 • thumbnail

  ..

 • thumbnail

  ...

 • thumbnail

  ..

ประธานชุมชน

 • thumbnail

  ประธานชุมชนเทศบาลเมืองดอกคำใต้

 • thumbnail

  นายธวัชชัย มูลเมือง

  ประธานชุมชนบ้านสายลมโชย ต.บุญเกิด

 • thumbnail

  ...

  ประธานชุมชน บ้านร่มโพธิ์งาม

 • thumbnail

  นายวีระศักดิ์ เเนวณรงค์

  ประธานชุมชนบ้านสันช้างหิน

 • thumbnail

  นายณรงค์ฤทธิ์ คำมา

  ประธานชุมชนบ้านบุญเกิด

 • thumbnail

  นางนงนุช ใจญาณ

  ประธานชุมชนบ้านบุญเรือง

 • thumbnail

  นางกัญญภา วงค์อิ่นคำ

  ประธานชุมชนบ้านหัวฝาย

 • thumbnail

  นายศรี สารพัตร

  ประธานชุมชนบ้านทุ่งหลวง

 • thumbnail

  ...

  ประธานชุมชนบ้านศูนย์พัฒนา

 • thumbnail

  นายมิตร วงค์ประสิทธิ์

  ประธานชุมชนบ้านใหม่พัฒนา

 • thumbnail

  .

  ประธานชุมชนบ้านดอนเหล็กเหนือ

 • thumbnail

  นายสมพร พรหมโลก

  ประธานชุมชนบ้านดอนเหล็กใต้

 • thumbnail

  .

  ประธานชุมชนบ้านนาหลิม

 • thumbnail

  ......

  ประธานชุมชนบ้านสันป่าหมากเหนือ

 • thumbnail

  นางสาระภี รวมสุข

  ประธานชุมชนบ้านสันป่าหมากใต้

 • thumbnail

  นางราณี โรจนวุฒิธรรม

  ประธานชุมชนบ้านบุญเจริญ

 • thumbnail

  นางเเสงดาว บุญยัง

  ประธานชุมชนบ้านเหมืองล้อม

 • thumbnail

  นางพรพิมล จำรัส

  ประธานชุมชนบ้านสันกลาง

 • thumbnail

  นายวิเชียร ไชยมงคล

  ประธานชุมชนบ้านเจริญราษฎร์

 • thumbnail

  ..

  ประธานชุมชนบ้านร่องจว้า

 • thumbnail

  ..

  ประธานชุมชนบ้านศรีชุมใต้

 • thumbnail

  นางสาวอรุณี ธรรมสอน

  ประธานชุมชนบ้านศรีชุม

 • thumbnail

  นางลัดดาวัน ทองดี

  ประธานชุมชนบ้านสานไซงาม

 • thumbnail

  นายวีรชน ฟักเขียว

  ประธานชุมชนบ้านสว่างอารมณ์

 • thumbnail

  นายคำ ศรีชัย

  ประธานชุมชนบ้านบุญโยชน์

 • thumbnail

  .

  ประธานชุมชนบ้านสว่างไซงาม

 • thumbnail

  .

  ประธานชุมชนบ้านดอนศรีชุม

^