เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

Personnel

สำนักปลัด

 • thumbnail

  นายณรงค์ชัย โอต๊ะแปง

  ปลัดเทศบาลเมืองดอกคำใต้

 • thumbnail

  .

  รองปลัดเทศบาลเมืองดอกคำใต้

 • thumbnail

  นางอรทัย สายทน

  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 • thumbnail

  นางปิยะมาศ ใจญาณ

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 • thumbnail

  น.ส.ดวงนภา ไชยวงค์

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • thumbnail

  นายประเสริฐ เผ่าปินตา

  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

^