เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

Personnel

กองการศึกษา

 • thumbnail

  นางสาวมาลัยพร วงค์ไชยา

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 • thumbnail

  ..

  หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

 • thumbnail

  ..

  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นางลัดดา หวานเสียง

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นางเรณู ต๊ะวงค์

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นางสาวเสาวลักษณ์ ใบอุบล

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นางมันจนา เรือแก้ว

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นางสาวจินตนา อิ่นแก้ว

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นางสาวมาลินี วิชัยโน

  ครูวิทยฐานะชำนาญการ

^