รายงานติดตามเเละประเมินผลแผนท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 ประจำปีงบประมาณ 2561
วันที่ 14/12/2018 เวลา 10:14 น. (6)
  รักษ์สิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองดอกคำใต้ให้น่าอยู่ด้วยการติดตั้งถังดักไขมัน
วันที่ 20/06/2018
เวลา 15:24 น. (237)
  กิจกรรมการใช้น้ำอย่างประหยัด
วันที่ 20/06/2018
เวลา 11:36 น. (190)
  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองดอกคำใต้ (ชุมชนบ้านหัวฝาย) ดำเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงวันที่ 3 กิจกรรมที่ 1 มหัศจรรย์ทานตะวันงอก ให้นักเรียนเพาะยอดอ่อนทานตะวัน กิจกรรมที่ 2 ถั่วงอกปลอดสาร ปลอดภัย ให้นักเรีย
วันที่ 29/06/2018
เวลา 10:40 น. (298)