RUN IN LOVE ครั้งที่ 1
วันที่ 18/10/2018 เวลา 14:31 น. (8)
  รักษ์สิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองดอกคำใต้ให้น่าอยู่ด้วยการติดตั้งถังดักไขมัน
วันที่ 20/06/2018
เวลา 15:24 น. (181)
  กิจกรรมการใช้น้ำอย่างประหยัด
วันที่ 20/06/2018
เวลา 11:36 น. (141)
  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองดอกคำใต้ (ชุมชนบ้านหัวฝาย) ดำเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงวันที่ 3 กิจกรรมที่ 1 มหัศจรรย์ทานตะวันงอก ให้นักเรียนเพาะยอดอ่อนทานตะวัน กิจกรรมที่ 2 ถั่วงอกปลอดสาร ปลอดภัย ให้นักเรีย
วันที่ 29/06/2018
เวลา 10:40 น. (208)